ข่าวสารการประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม/โครงการอบรมสัมมนา สำนักประกันคุณภาพ

ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

กลุ่ม 1 : รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (จากเว็บไซต์ สกอ.)

ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย

IQA - RMUTP

ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน มทร.พระนคร (IQA - RMUTP)

TQF - RMUTP

ระบบจัดการฐานข้อมูลกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ระบบสารสนเทศวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน (IQA Score Dashboard)

ระบบสารสนเทศวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจดำเนินงานหรือวางแผนการดำเนินงานในด้านๆต่าง ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมทร.พระนคร

ระบบแจ้งกำหนดการตรวจประเมินระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน

ระบบแจ้งพร้อมทั้งดูรายละเอียดกำหนดการตรวจประเมินระดับหลักสูตร/คณะและรายชื่อผู้ตรวจทั้งหมด

ระบบกำกับติดตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT-RMUTP (ITA)

ระบบกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA-RMUTP

ระบบฐานข้อมูล การประเมินคุณภาพภายใน ระดับอาชีวศึกษา

ระบบฐานข้อมูลการประเมินคุณภาพภายใน รดับอาชีวศึกษา

ระบบอัพโหลดข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักประกันคุณภาพ

ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ภายในกลุ่มงานสำนักประกันคุณภาพ เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนัก

สารสนเทศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

สารสนเทศที่รวบรวมช่องทางการเข้าร่วมการประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน

ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากหน่วยงานภายนอก

CHE QA Online

ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

CHECO

ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online

AUTOMATE QA

ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

ITAS

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา (HigherQA)

ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)