ข่าวสารการประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม/โครงการอบรมสัมมนา สำนักประกันคุณภาพ

ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

กลุ่ม 1 : รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (จากเว็บไซต์ สกอ.)

ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย

IQA - RMUTP

ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน มทร.พระนคร (IQA - RMUTP)

TQF - RMUTP

ระบบจัดการฐานข้อมูลกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ระบบสารสนเทศวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน (IQA Score Dashboard)

ระบบสารสนเทศวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจดำเนินงานหรือวางแผนการดำเนินงานในด้านๆ ต่าง ๆ

ระบบแจ้งกำหนดการตรวจประเมินระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน

ระบบแจ้งพร้อมทั้งดูรายละเอียดกำหนดการตรวจประเมินระดับหลักสูตร/คณะและรายชื่อผู้ตรวจทั้งหมด

ระบบกำกับติดตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT-RMUTP (ITA)

ระบบกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA-RMUTP

ระบบฐานข้อมูล การประเมินคุณภาพภายใน ระดับอาชีวศึกษา

ระบบฐานข้อมูลการประเมินคุณภาพภายใน รดับอาชีวศึกษา

ระบบฐานข้อมูลมคอ.7 สำหรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565

ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำ รวบรวมจัดเก็บ กำกับติดตาม และตรวจสอบเล่มมคอ.7 เพื่อใช้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565

สารสนเทศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565

เว็บเพจเผยแพร่ข้อมูลกำหนดการและกิจกรรมต่างๆ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากหน่วยงานภายนอก

CHE QA Online

ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

CHECO

ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online

AUTOMATE QA

ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

ITAS

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา (HigherQA)

ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (Automate QA)

ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกสำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการประเมินแล้ว เพื่อขอหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.)