ข่าวสารการประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม/โครงการอบรมสัมมนา สำนักประกันคุณภาพ

ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย

IQA - RMUTP

ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน มทร.พระนคร (IQA - RMUTP)

TQF - RMUTP

ระบบจัดการฐานข้อมูลกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ระบบสารสนเทศวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน (IQA Score Dashboard)

ระบบสารสนเทศวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจดำเนินงานหรือวางแผนการดำเนินงานในด้านๆต่าง ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมทร.พระนคร

ระบบแจ้งกำหนดการตรวจประเมินระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน

ระบบแจ้งพร้อมทั้งดูรายละเอียดกำหนดการตรวจประเมินระดับหลักสูตร/คณะและรายชื่อผู้ตรวจทั้งหมด

ระบบกำกับติดตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT-RMUTP (ITA)

ระบบกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA-RMUTP

ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากหน่วยงานภายนอก

CHE QA Online

ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

CHECO

ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online

AUTOMATE QA

ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

ITAS

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ