ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

สารสนเทศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ออนไลน์) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

สารสนเทศสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ออนไลน์) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564  ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมในการเข้าถึงห้องประชุมออนไลน์และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้

  • รวมลิงค์ห้องประชุมออนไลน์ (Google Meet)ต่างๆในการเข้าร่วมประชุม
  • ข้อมูลกำหนดการตรวจประเมิน
  • ข้อมูลคณะกรรมการประเมิน
  • ข้อมูลรายงานประเมินตนเอง SAR
  • ข้อมูลสถิติคะแนนประเมิน 5 ปี ย้อนหลัง

บุคลากรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจประเมินฯสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ จากลิงค์ นี่
"สารสนเทศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ออนไลน์) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564"

หรือ QR-Code

การใช้งานสารสนเทศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ออนไลน์) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564