AUN-QA

 

 

AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance)

          เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เป็นความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้หรืออาเซียน มีจุดมุ่งหมายในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษา อันเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรากฐานให้กับสังคมและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภูมิภาค ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ 1995 (พ.ศ.2538) รวม 13 สถาบัน ต่อมาได้ขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนเพิ่มมากขึ้น ทำให้สมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเวียนเพิ่มจำนวนเป็น 26 สถาบัน จาก 10 ประเทศอาเซียน

          โดยสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN Secretariat) ตั้งอยู่ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เข้าเป็นสมาชิกมี  4  มหาวิทยาลัย คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยมหิดล AUN-QA ได้เปิดรับสมาชิกสมทบ (Associate Membership) ต้งแต่ต้นปี พ.ศ.2556  นับถึงปัจจุบันมีสมาชิกสมทบทั้งสิ้น 27 มหาวิทยาลัย จาก 7 ประเทศอาเซียน เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA) AUNQA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA) ประกอบด้วย  3  มิติ  คือ

    1. Strategic     เป็นการประกันคุณภาพระดับสถาบันการศึกษา
    2. Systemic    เป็นการประกันคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายใน
    3. Tactical      เป็นการประกันคุณภาพระดับโปรแกรมหรือระดับหลักสูตร

 

AUN-QA Model

        รูปแบบการประกันคุณภาพระดับโปรแกรมหรือระดับหลักสูตรเน้นที่การจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาคุณภาพภายใน 3 มิติ คือ ปัจจัยนำเข้า กระบวนกาและผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยมีรูปแบบเริ่มจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่จะให้เกิดกับตัวผู้เรียน การแปลงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไปสู่โปรแกรมการศึกษาและวิธีที่จะทำให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ผ่านกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การประเมินคุณภาพระดับโปรแกรมการศึกษาของ AUNQA ใช้ระบบการประเมินจากคะแนนเต็ม 7 ในลักษณะ Rating scale

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับโปรแกรมหรือระดับหลักสูตรการศึกษา ประกอบด้วย เกณฑ์ AUN-QA (Version 4.0) จำนวน  8 ข้อ และในแต่ละเกณฑ์ยังประกอบด้วยเกณฑ์การพิจารณาย่อย ๆ 53 ตัวบ่งชี้  เกณฑ์หลักในการประเมินคุณภาพ มีดังนี้ (ดูรายละเอียดเกณฑ์เพิ่มเติม)

1. Expected Learning Outcomes จำนวน 5 ตัวบ่งชี้
2. Programme Structure and Content จำนวน 7 ตัวบ่งชี้
3. Teaching and Learning Approach จำนวน 6 ตัวบ่งชี้
4. Student Assessment จำนวน 7 ตัวบ่งชี้
5. Academic Staff จำนวน 8 ตัวบ่งชี้
6. Student Support Services จำนวน 6 ตัวบ่งชี้
7. Facilities and Infrastructure จำนวน 9 ตัวบ่งชี้
8. Output and Outcomes จำนวน 5 ตัวบ่งชี้

 

AUN-QA Assessment Model at the Programme Level (Version 4.0)