การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

  แบบฟอร์มดาวน์โหลด 
 • แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR และ แบบฟอร์มรายงานผู้ตรวจประเมินฯ CAR
  ประจำปีการศึกษา 2561
 
 • ตารางคำนวณผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร +IPO
 • แบบฟอร์ม มคอ.7 
  • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2561  ระดับหลักสูตรปริญญาตรี (เกณฑ์ปี 48)
  • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2561  ระดับหลักสูตรปริญญาโท  (เกณฑ์ปี 48)
  • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2561  ระดับหลักสูตรปริญญาเอก (เกณฑ์ปี 48)
  • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2561  ระดับหลักสูตรปริญญาตรี (เกณฑ์ปี 58)
  • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2561  ระดับหลักสูตรปริญญาโท  (เกณฑ์ปี 58)
 • แบบฟอร์มรายงานผู้ตรวจประเมินฯ  (20 ก.พ. 61)
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2561  ระดับหลักสูตรปริญญาตรี(เกณฑ์ปี 48)
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2561  ระดับหลักสูตรปริญญาโท (เกณฑ์ปี 48)
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2561  ระดับหลักสูตรปริญญาเอก (เกณฑ์ปี 48)
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2561  ระดับหลักสูตรปริญญาตรี(เกณฑ์ปี 58)
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2561  ระดับหลักสูตรปริญญาโท (เกณฑ์ปี 58)
 • ตารางคำนวณผลประเมินตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร (ภาพรวมทุกหลักสูตรของ 9 คณะ)
 • ตารางคำนวณผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ระดับคณะ+IPO ปีการศึกษา 2561
 • แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2561  ระดับคณะ 
 • แบบฟอร์มรายงานผู้ตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ
 • ตาราง Excel ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนปีการศึกษา 2561 (เกณฑ์หลักสูตร 2548 และ 2558)
 • แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2561  ระดับสถาบัน(ส่วนที่ 3)
 • ตารางคำนวณผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน + IPO ปีการศึกษา 2561
 • แบบฟอร์ม Improve-ภาพรวมปีการศึกษา2560 (26 ธ.ค 61)
 • ตาราง Excel ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนปีการศึกษา 2561 (เกณฑ์หลักสูตร 2548 และ 2558)
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและคู่มือระบบฐานข้อมูล