ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการประเมิน

เอกสารประกาศและคำสั่ง

แบบฟอร์มและแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ฯ ปีงบประมาณ 2565

คู่มือและเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

VDO รวบรวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(แหล่งที่มา : https://itas.nacc.go.th)