การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566

  รายงานผลประเมินฯและผลการประเมินคุณภาพคุณภาพภายใน  
 • ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ประจำปีการศึกษา 2566 มทร. 9 แห่ง
 • ตารางคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566
 • ตารางคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (9 คณะ + 1 วิทยาลัย + 1สถาบัน) ปีการศึกษา 2566 2565 และ 2564
 • ตารางคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2566
 • รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด 

 

 
 • ตารางคำนวณผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร +IPO ปีการศึกษา 2566(Version 9.0)
 • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2566  ระดับปริญญาตรี/โท/ป.บัณฑิต/เอก
 • แบบฟอร์มรายงานผู้ตรวจประเมินฯ ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี/โท/ป.บัณฑิต/เอก
 • ตารางคำนวณผลประเมินตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 (ภาพรวมทุกหลักสูตรของ 9 คณะ /1 วิทยาลัย/1 สถาบัน)
 • ตารางคำนวณผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ระดับคณะวิชา+IPO ปีการศึกษา 2566
 • แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2566 ระดับคณะ
 • แบบฟอร์มรายงานผู้ตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2566 ระดับคณะ
 • รวมแบบฟอร์มทั้งหมด SAR และรายงานผู้ตรวจประเมินฯ ใน Google Drive (ใช้อีเมล @rmutp.ac.th. ในการใช้งาน โดยเลือกไฟล์คลิกขวากดดาวน์โหลด)
 • รวมแบบฟอร์มทั้งหมดที่ใช้สำหรับการตรวจประเมินฯ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2566 (SAR/รายงานผู้ตรวจประเมินฯ) แชร์ Google Drive
 • แบบฟอร์ม Improve จากข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2565
 • แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2566  ระดับสถาบัน(ส่วนที่ 3)
 • ตารางคำนวณผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน + IPO ปีการศึกษา 2566
 • แบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 2566
  คำสั่งและประกาศ 
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและคู่มือระบบฐานข้อมูล 
  ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online  
 • ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online ปีการศึกษา 2566