ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการประเมิน

เอกสารประกาศและคำสั่ง

คู่มือและเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566