ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการประเมิน

  • ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  • สรุปรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จากระบบ ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เอกสารประกาศและคำสั่ง

คู่มือและเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

VDO ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปีงบประมาณ 2567

(แหล่งที่มา : https://itas.nacc.go.th)

การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA 2567 | Kickoff ITA 2024