การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

  คำสั่งและประกาศ 
  • เป้าหมายคุณภาพ/นโยบาย/ตัวบ่งชี้(KPI) ปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน
  • เป้าหมายคุณภาพและผู้กำกับติดตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ. ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2562 – 2564)
  • ผู้กำกับติดตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพตามเป้าหมายคุณภาพ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2563
  • แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 (ปฏิทินดำเนินงาน)
  • ประกาศ-เรื่องระบบและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563
  • ประกาศ– เรื่องระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 2561
  • มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
  • แนวทางการนำมาตรฐานอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561