วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

สำนักประกันคุณภาพจะเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนามาตรฐานคุณภาพและการประเมินคุณภาพ พัฒนาระบบการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความสามารถและมีความสุข

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายใน กำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัด

2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพภายใน ให้สามารถรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกทุกระบบ พัฒนาระบบกลไกการกำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพ

3. พัฒนาและจัดอบรมผู้ประเมินภายใน จัดทำหลักสูตรการพัฒนาฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจำปีต่อต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายทางการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน