ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

(กิจกรรม 1)โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมที่ 1 ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น

กิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมที่ 1 ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน) ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น. แบบผสมผสานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมทั้งสามารถดำเนนิงานประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากวิทยาการที่มีความรู้ความารถที่เป็นผู้เชี่ยวชาญระบบประกันคุณภาพคือ  รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง

 VDO โครงการอบรมสัมมนาฯ

รูปภาพโครงการอบรมสัมมนาฯ