ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

(กิจกรรมที่ 2)โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมที่ 2 เสวนา นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30-12.00 น.

กิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมที่ 2 เสวนา นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30-12.00 น. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมเสวนาที่ความรู้ความสามารถด้านประกันคุณภาพ 4 ท่าน ดังนี้

  • นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย
  • รศศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง
  • รศ. ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์
  • ผศ.ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท

 VDO โครงการอบรมสัมมนาฯ

รูปภาพโครงการอบรมสัมมนาฯ