รายชื่อบุคลากร มทร.พระนคร ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา(สกอ.) ปีการศึกษา 2557

รายชื่อบุคลากร มทร.พระนคร ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนใน ระดับอุดมศึกษา(สกอ.) ปีการศึกษา 2557

คณะ/หน่วยงาน สามารถเลือกรายชื่อในฐานข้อมูลเชิญเป็น ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

Tip : สามารถพิมพ์เลือกค้นหาเฉพาะ ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา คุณวุฒิ ระดับผู้ประเมิน  ได้ในช่อง Search

(ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่  3 มีนาคม 2559)

รหัสผู้ประเมินตำแหน่งวิชาการ/คุณวุฒิชื่อนามสกุลสังกัดสาขาวิชาสังกัดคณะคุณวุฒิผู้ประเมินระดับ
-ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยโทหลักสูตร
MUAC03467ผศ.สุใจพรเจิมกุลบัญชีคณะบริหารธุรกิจโทหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
MUAC03443ดร.พัทรียาเห็นกลางบัญชีคณะบริหารธุรกิจเอกหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
MUAC00396ผศ.สุขุมาลหวังวณิชพันธุ์วิศวกรรมอุตสาหการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมโทหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
MUAC03431ผศ.นิตยาบุญสิทธิ์คณิตศาสตร์และสถิติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
MUAC03445อาจารย์พิเชฐจิรประเสริฐวงศ์เครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์โทหลักสูตร/คณะ/สถาบัน

ข้อมูลอ้างอิง : ข้อมูลผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา(Website สกอ.)