หน้าแรก สำนักประกันคุณภาพ

ปฏิทินกิจกรรม QA

Today : May 26, 2018
 • Posts not found

ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา


ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ฐานข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน มทร.พระนคร

กลุ่มที่ 1 : รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน (เว็บไซต์สกอ.)

  1. รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
  2. รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR 
  3. รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รหัส P57)
  4. รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รหัส P58)

กลุ่มที่ 2 : รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน (เฉพาะบุคลากร มทร.พระนคร)

 1. รายชื่อบุคคลากรมทร.พระนครที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน
  ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน(สกอ.)
 2. รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สกอ.
  (มหาวิทยาลัยจัดอบรม 11-13 ก.ค. 59)


คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา