หน้าแรก สำนักประกันคุณภาพ

ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

logo QA Rmutp

แจ้งปรับปรุงแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน CDS ระดับคณะและสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ปรับปรุงจาก CHE 3D 57 (24 ส.ค. 58)

logo QA Rmutp

แจ้งปรับปรุง แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 (24 ส.ค. 58)

logo QA Rmutp

แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ (21/08/58)

logo QA Rmutp

แบบฟอร์มรายงานผลตรวจประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร ปริญญา ตรี/โท/เอก (21/08/58)

logo QA Rmutp

แบบฟอร์มรายงานผลตรวจประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ (20/08/58)

logo QA Rmutp

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

logo QA Rmutp

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

การเชื่อมโยงคะแนน เกณฑ์สกอ.57 (มิ.ย.58)

Flow Chart การเชื่อมโยงคะแนน เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557(สกอ.) ระหว่าง ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน

ปฏิทินกิจกรรม QA

Today : August 28, 2015
  • Posts not found

ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

logoสมศ.

สมศ. จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (The International Conference on Quality Assurance 2015 หรือ ICQA 2015) ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558

Intro 13-14-06-58

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (11,13-14 มิ.ย. 58)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้พัฒนาคุณภาพ (8-9 มิ.ย. 58)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้พัฒนาคุณภาพ (8-9 มิ.ย. 58)

โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก (19-20 มี.ค. 58)

บันทึกภาพและวีดีโอจัดโครงการ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 19-20 มีนาคม 2558

7468

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและเครือข่ายศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนด้านการประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 20 ก.พ. 58

ICQA2014(1)

แจ้งข่าวสาร- สมศ.จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2557(8 – 10 ธันวาคม 2557)

 

 

 

 

 


คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา