สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษษ (สกอ.) ได้ทำการปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษษ ปีการศึกษา 2557 ใหม่ ฉบับปรับปรุง วันที่ 12 มีนาคม 2588 โดยสามารถ Download ตาม ลิงค์ด้านล่าง

 

 

 

สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมิน และการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จัดขึ้นใหม่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอก

โดยมีคุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างเมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2558

VDO จัดโครงการ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ รศ.เทื้อน ทองแก้ว และคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและเครือข่าย กว่า ๕๐ คนในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ (Strategies Common Data Set) สำหรับการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องกรมหลวง ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีผศ.นิวัตร จารุวาระกุล รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.สุใจ พรเจิมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ จดหมายข่าว เดือน ก.พ. 58

แจ้งข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ในการจัดทำคำรับรับรองฯ/แนวทางการประเมิน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ 2558  โดยคณะสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตาม ลิงค์ด้านล่าง

เอกาสาร ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2558

แบบฟอร์ม ก.พ.ร. ปีงบประมาน พ.ศ. 2558

คณะ

คำสั่ง-ประกาศ

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลระบบประกันคุณภาพการศึกษา มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2557 (ก.พ.ร. งบประมาณ 58)  

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://qa.rmutp.ac.th/?page_id=2885

 

9

ก.พ.ร.

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2557  วันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2557
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาจกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่สนใจให้เข้าดูรายละเอียดและสามารถลงทะเบียนได้….คลิกที่รูปภาพ

ICQA2014 (1)

สำนักประกันขอเผยแพรข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาดังนี้

1.  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปรียบเทียบปีการศึกษา 2553-2556

สรุปคะแนนแต่ละเกณฑ์ ปี 53-56 (2-10-57)_001

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษษ 2556 เปรียบเทียบ มทร. 9 แห่ง

สรุปคะแนนแต่ละเกณฑ์ ปี 53-56 (2-10-57)_002

 

สามารถโหลดไฟล์ ได้ที่นี่

เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ด้านประกันคุณภาพ กลุ่มพัฒนา นักระบาดวิทยาภาคสนามและมาตรฐานหลักสูตรระบาดวิทยา จากสำนักระบาดวิทยาได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ระบบติดตามข้อมูลและระบบการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ของมทร. พระนคร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

แจ้งผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มทร.พระนคร

 

 

 สามารถดูข้อมูลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีที่ผ่านมาได้ที่
เมนู ดาว์นโหลดคู่มือและเอกสาร

 

9

เชื่อมโยงเกณฑ์ประกันฯ 57 (3ม.ค. 57)

การเชื่อมโยงตัวบ่งชี้การประเมินคูณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557

 

    ร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 

   (ประชาพิจารณ์ 6 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2557)

 

อ้างอิงจาก สกอ. ร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ฉบับประชาพิจารณ์

รายละเอียดแนวการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษา (3 ปีครั้ง) ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 

 

 

9

 • กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556 ระดับคณะ (9คณะ) 

* คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เลื่อนตรวจประเมินคุณภาพ วันที่ 17-18 มิถุนายน 2557
(กำหนดตรวจเดิม 19-20 มิถุนายน 2557)

กำหนดการตรวจประเมินฯ ปีการศึกษา 56 (30 พ.ค.57)

 •  แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 มทร.พระนคร 

แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 56 (อัพ 12 มิ.ย..57)

ขอแจ้งให้บุคลากรสังกัดหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยและคณะ ทำแบบประเมินผลการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในและแบบประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาคุณภาพ  ปีการศึกษา 2556

 

1.แบบประเมินผลการใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน

2.บบประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาคุณภาพ

 

 

 

9

แจ้งข้อมูลกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ระดับคณะ 9 คณะ)

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556

 

 

    ร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 

   (ประชาพิจารณ์ 6 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2557)

 

อ้างอิงจาก สกอ. ร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ฉบับประชาพิจารณ์

สำนักประกันคูณภาพ อัพโหลด ไฟล์ แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2556  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวนำไปปรับใช้

 

    9

กำหนดการและรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


กลุ่มที่ 1 : ตรวจติดตาม 3 ปี  4 คณะ 

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 

9

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ที่ผ่านการรับรองจาก
สมศ. เปียบเทรียบ มทร. 9 แห่ง

 

 

logo QA Rmutp

 

       มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนการดำเนินการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556  โดยได้กำหนดการและขั้นตอนการดำเนินงานตามเอกสาร ดาว์นโหลด  

        – แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556

logo QA Rmutp

การประชุมครั้งที่ 9/2556 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ก.พ.ร. ได้เห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการจัดทำคำรับอรงและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5 การเบิกจ่ายงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสาร

1.ฐานข้อมูลบุคลากร มทร.พระนคร ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา(สกอ.)

       คณะ/หน่วยงาน สามารถเลือกรายชื่อในฐานข้อมูลเชิญเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน

2. ฐานข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา(สกอ.) หลัก สูตร 2 รอขึ้นทะเบียน (ฝึกประสบการณ์เพื่อขึ้นทะเบียน)

       คณะ/หน่วยงาน สามารถเลือกรายชื่อเป็นผู้ตรวจประเมินร่วม เพื่อฝึกประสบการณ์ ในการขอขึ้นทะเบียน

 

  รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูล CDS ในระบบ IQA-CDS  และคู่มือใช้ระบบ อัพเดทล่าสุดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

 

 

logo QA Rmutp

 

     ขอให้คณะและหน่วยงานที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษากรอกข้อมูลพื้นฐาน(CDS) ประจำปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบ IQA โดยสามารถเข้าระบบได้ทีหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หรือ ภายในเว็บไซต์ สำนักประกันคุณภาพ  ” ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) ” หรือ เข้าระบบ ได้ที่นี่ ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA)

logo QA Rmutp

 

 

 

 

* วิธีการกรอกข้อมูลข้อมูลพื้นฐาน(CDS) ประจำปีการศึกษา 2556 ในระบบ IQA

การจัดทำ SAR ระดับคณะ – สาขา ปีการศึกษา 2556         การใช้ข้อมูลตัวบ่งชี้ระดับคณะ/สาขา ในการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2556  โดยให้ผู้รับผิดชอบ คณะ/สาขาดำเนินการการใช้ข้อมูล ตามรายละเอียด ดังนี้  

 

logo QA Rmutp

 

 

 

 

        วันที่ 15 มกราคม 2557 ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกในด้านกระบวนการพัฒนาแผน ด้านการพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มทร. พระนคร

*ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่  จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2557

 

 หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม_001

หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)

ปก สมศ. รอบ 3-1เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (ฉบับสมบูรณ์จากสมศ.)

 

    วันที่  20 ธันวาคม  2556 ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการติดตามข้อมูลและระบบการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา(IQA) ของ มทร. พระนคร

*ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่  จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2556

 

 


งาน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เอกาสารประกอบ

คำสั่ง-ประกาศ

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือ/เอกสารเกี่ยวข้องในการตรวจประเมินภายนอก สมศ.รอบสาม

เอกสารประกอบ

 1. ประกาศ สมศ. เรื่อง รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่ที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 2. สรุปประเด็นคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา

คู่มือ

 1. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554)
 2. คู่มือผู้ประเมินเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2554-2558)

คำสั่ง

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์  กำกับดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูลรายงานตามเป้าหมายคุณภาพ  เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)ตามเกณฑ์ สมศ. รอบสาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ/ติดตาม/ขับเคลื่อนระบบและกลไกและการรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ สมศ.รอบสาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๕

 

 

คู่มืองานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555

 1. คู่มือระบบการประกันคุณภาพ
 2. คู่มือตัวบ่งชี้การประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ
 3. คู่มือผู้ประเมินคุณภาพภายใน
 4. คู่มือPMQA
 5. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553

 

แบบฟอร์ม-คำรับรองแผนปฏิบัติราชการ(ก.พ.ร.) ปีงบประมาณ 2556 ให้คณะนำไปปรับใช้

 

เอกสาร ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2556 ทั้งหมด download ได้ที่นี่

 

สำนักประกันคุณภาพได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และการตรวจประเมินภายนอกปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ โดยได้เชิญ คณะและหน่วยงานที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุม เพื่อให้หน่วยงานและคณะรับรู้ในส่วนที่รับผิดชอบเข้าใจและเตรียมพร้อมในการตรวจประเมิน และในที่ประชุมมีมติแก้ไขผู้เข้าร่วมรายงานข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ ๙๗.๑.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัต-ลักษณ์ (สมศ. ๑๖.๑) จากสถาบันวิจัยและพัฒนาเปลี่ยนเป็นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและกองพัฒนานักศึกษา

รายละเอียดแก้ไขเอกสารดังนี

–   ตารางผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ฯ

–   เป้าหมายคุณภาพ