หน้าแรก สำนักประกันคุณภาพ

ปฏิทินกิจกรรม QA

Today : June 30, 2015
  • Posts not found

ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

Intro 13-14-06-58

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (11,13-14 มิ.ย. 58)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้พัฒนาคุณภาพ (8-9 มิ.ย. 58)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้พัฒนาคุณภาพ (8-9 มิ.ย. 58)

โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก (19-20 มี.ค. 58)

บันทึกภาพและวีดีโอจัดโครงการ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 19-20 มีนาคม 2558

7468

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและเครือข่ายศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนด้านการประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 20 ก.พ. 58

ICQA2014(1)

แจ้งข่าวสาร- สมศ.จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2557(8 – 10 ธันวาคม 2557)

4

สำนักระบาดวิทยา เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา มทร.พระนคร วันอังคารที่ 20 กันยายน 2557

 

 

 

 

 


คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา