หน้าแรก สำนักประกันคุณภาพ

ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

(Update)การปรับปรุงและแก้ไข-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557(ใช้ปีการศึกษา 2560)

เอกสารคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2561

สื่่อความรู้เคลื่อนไหวการประเมินคุณธรรมฯ ITA ปีงบ 2560 (animation)

ประชาสัมพนธ์เว็บไซต์ การจัดการความรู้ สำนักประกันคุณภาพ (KM QA)

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. (วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2559)

(อัพเดท จากสกอ.)ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (วิธีคิดคะแนนใหม่)

คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ฉบับปี 2558-2561

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง


ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ฐานข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน มทร.พระนคร

กลุ่มที่ 1 : รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน (เว็บไซต์สกอ.)

  1. รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
  2. รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR 
  3. รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รหัส P57)
  4. รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รหัส P58)

กลุ่มที่ 2 : รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน (เฉพาะบุคลากร มทร.พระนคร)

 1. รายชื่อบุคคลากรมทร.พระนครที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน
  ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน(สกอ.)
 2. รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สกอ.
  (มหาวิทยาลัยจัดอบรม 11-13 ก.ค. 59)


คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา