ข่าวสารการประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม/โครงการอบรมสัมมนา สำนักประกันคุณภาพ

ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

IQA - RMUTP

ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน มทร.พระนคร (IQA - CDS)

TQF - RMUTP

ระบบจัดการฐานข้อมูลกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ระบบแจ้งกำหนดการตรวจประเมินระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน

ระบบแจ้งพร้อมทั้งดูรายละเอียดกำหนดการตรวจประเมินระดับหลักสูตร/คณะและรายชื่อผู้ตรวจทั้งหมด

ระบบกำกับติดตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT-RMUTP (ITA)

ระบบกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA-RMUTP

CHE QA Online

ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

CHECO

ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online

AUTOMATE QA

ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

ITAS

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ