ข่าวสารการประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม/โครงการอบรมสัมมนา สำนักประกันคุณภาพ

ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

IQA - RMUTP

ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน มทร.พระนคร (IQA - CDS)

TQF - RMUTP

ระบบจัดการฐานข้อมูลกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

CHE QA 3D

ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

AUTOMATE QA

ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

CHECO

ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online

ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)