หน้าแรก สำนักประกันคุณภาพ

ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

logo สกอ.

แจ้งข้อมูลจากสกอ. เรื่องการงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

logo สกอ.

คำชี้แจง / การตอบข้อหารือจาก สกอ. เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

logo QA Rmutp

ข้อมูลเปรียบเทียบเกณฑ์ สกอ. ระดับคณะ กับ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 (2 ก.ย. 58)

logo QA Rmutp

แจ้งปรับปรุงแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน CDS ระดับคณะและสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ปรับปรุงจาก CHE 3D 57 (24 ส.ค. 58)

logo QA Rmutp

แจ้งปรับปรุง แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 (24 ส.ค. 58)

logo QA Rmutp

แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ (21/08/58)

logo QA Rmutp

แบบฟอร์มรายงานผลตรวจประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร ปริญญา ตรี/โท/เอก (21/08/58)

logo QA Rmutp

แบบฟอร์มรายงานผลตรวจประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ (20/08/58)

ปฏิทินกิจกรรม QA

Today : February 10, 2016
  • Posts not found

ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

ภาพถ่ายการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 23-25 กันยายน 2558

ภาพถ่ายการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 23-25 กันยายน 2558

สมศ. จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (The International Conference on Quality Assurance 2015 หรือ ICQA 2015)  14-16 ต.ค.58

สมศ. จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (The International Conference on Quality Assurance 2015 หรือ ICQA 2015) ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558

Intro 13-14-06-58

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (11,13-14 มิ.ย. 58)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้พัฒนาคุณภาพ (8-9 มิ.ย. 58)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้พัฒนาคุณภาพ (8-9 มิ.ย. 58)

โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก (19-20 มี.ค. 58)

บันทึกภาพและวีดีโอจัดโครงการ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 19-20 มีนาคม 2558

7468

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและเครือข่ายศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนด้านการประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 20 ก.พ. 58


ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพ

ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพ CHE QA

ระบบติดตามการพัฒนาฯ IQA

 

 

 

ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา