หน้าแรก สำนักประกันคุณภาพ

ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

9

แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

9

รายละเอียดและแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน CDS ปีการศึกษา 2557

9

Improvement Plan : ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย

logoสกอ.

แจ้งปรับปรุง – คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557(ฉบับปรับปรุง 12 มี.ค. 2558)

logo QA Rmutp

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 – 2556 และผลการประเมินภายใน ปีการศึกษา 2556 มทร. 9แห่ง

logoก.พ.ร.

แจ้งผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มทร.พระนคร

logoสกอ.

(ฉบับร่าง)คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

logoสกอ.

รายละเอียดแนวการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษา (3 ปีครั้ง) ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

9

Update กำหนดการตรวจและแผนดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย

9

แบบประเมินผลการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในและแบบประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาคุณภาพ

ปฏิทินกิจกรรม QA

Today : May 26, 2015

ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

 


คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา