หน้าแรก สำนักประกันคุณภาพ

ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

logo QA Rmutp

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

การเชื่อมโยงคะแนน เกณฑ์สกอ.57 (มิ.ย.58)

Flow Chart การเชื่อมโยงคะแนน เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557(สกอ.) ระหว่าง ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน

9

แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (ปรับแผน 2 มิ.ย. 58)

logo สกอ.

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557(เล่มสมบูรณ์ สีม่วง)

logo QA Rmutp

แจ้งแบบฟอร์ม(Template) ใช้ทำเล่ม SAR ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ

9

รายละเอียดและแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน CDS ปีการศึกษา 2557

9

Improvement Plan : ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรม QA

Today : July 28, 2015
  • Posts not found

ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

logoสมศ.

สมศ. จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (The International Conference on Quality Assurance 2015 หรือ ICQA 2015) ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558

Intro 13-14-06-58

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (11,13-14 มิ.ย. 58)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้พัฒนาคุณภาพ (8-9 มิ.ย. 58)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้พัฒนาคุณภาพ (8-9 มิ.ย. 58)

โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก (19-20 มี.ค. 58)

บันทึกภาพและวีดีโอจัดโครงการ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 19-20 มีนาคม 2558

7468

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและเครือข่ายศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนด้านการประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 20 ก.พ. 58

ICQA2014(1)

แจ้งข่าวสาร- สมศ.จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2557(8 – 10 ธันวาคม 2557)

 

 

 

 

 


คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา