ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency […]

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 4 -5 กันยายน 2562

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และ แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษา สู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 (สกอ.)

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และ แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู้การปฏิบัติ […]

(Update)การปรับปรุงและแก้ไข-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

ด้วย สกอ. มีการปรับปรุงและแก้ไข-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 […]

เอกสารคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2561

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการประเมิน รายงานประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(9 […]