ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และ แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษา สู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 (สกอ.)

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และ แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู้การปฏิบัติ […]

(Update)การปรับปรุงและแก้ไข-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

ด้วย สกอ. มีการปรับปรุงและแก้ไข-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 […]

เอกสารคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2561

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการประเมิน รายงานประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(9 […]

ประชาสัมพนธ์เว็บไซต์ การจัดการความรู้ สำนักประกันคุณภาพ (KM QA)

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักประกันคุณภาพเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้(KM) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการพัฒนาความรู้ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพให้มีคุณภาพสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ […]