(Update)การปรับปรุงและแก้ไข-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557(ใช้ปีการศึกษา 2560)

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

ด้วย สกอ. มีการปรับปรุงและแก้ไข-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 […]

เอกสารคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2561

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการประเมิน รายงานประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(9 […]

ประชาสัมพนธ์เว็บไซต์ การจัดการความรู้ สำนักประกันคุณภาพ (KM QA)

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักประกันคุณภาพเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้(KM) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการพัฒนาความรู้ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพให้มีคุณภาพสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ […]

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. (วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2559)

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. เมื่อวันที่ […]