ประชุมทบทวนการใช้ระบบCHE QA Online ปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ Big Data Virtual Lab

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยได้อยู่ระหว่างการดำเนินการกันประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการบันทึกข้อมูลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน […]

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency […]

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 4 -5 กันยายน 2562

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย