ประชาสัมพนธ์เว็บไซต์ การจัดการความรู้ สำนักประกันคุณภาพ (KM QA)

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักประกันคุณภาพเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้(KM) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการพัฒนาความรู้ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพให้มีคุณภาพสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ […]

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. (วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2559)

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. เมื่อวันที่ […]

(อัพเดท จากสกอ.)ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (วิธีคิดคะแนนใหม่)

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

สกอ. ได้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 […]