ขอประชาสัมพันธ์ที่อยู่เว็บไซต์ กองส่งเสริมคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

ขอประชาสัมพันธ์ที่อยู่เว็บไซต์ กองส่งเสริมคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ www.eq.rmutsb.ac.th  

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2565

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา, ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ […]

สารสนเทศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ออนไลน์) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

สารสนเทศสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ออนไลน์) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564  […]

ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และรายลเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ ปี พ.ศ. 2565

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. […]

การประชุมชี้แจงและตอบแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่นได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา, ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักประกันคุณภาพได้จัดการประชุมชี้แจงและตอบแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่นได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ […]