การประชุมชี้แจงและตอบแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่นได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา, ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักประกันคุณภาพได้จัดการประชุมชี้แจงและตอบแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่นได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ […]

VDO บรรยายแนวทางและเทคนิคการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT (งานประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2565 วันที่ 27 ธ.ค. 2564)

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

VDO บรรยายแนวทางและเทคนิคการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT (งานประชุมชี้แจงการประเมิน ITA […]

VDO รวบรวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

งานประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2565 Live […]

No gift Policy 2022

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

เชิญชวนแสดงความปรารถนาดีด้วยคำอวยพร บัตรอวยพร หรือการอวยพรผ่านสื่อออนไลน์ ขอขอบคุณในความร่วมมือ พร้อมน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตของทุกคน […]

การประเมินคุณภาพการศึกษาอาชีวะ มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา, ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

ประเมินคุณภาพการศึกษาอาชีวะ มทร.พระนคร ผ่านฉลุย (ปีการศึกษา 2563) […]