กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยได้กำหนดการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา […]

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับคะแนนผลการประเมิน 93.38 ระดับ A

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ […]

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency […]