การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2565

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา, ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ […]

สารสนเทศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ออนไลน์) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

สารสนเทศสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ออนไลน์) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564  […]

ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และรายลเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ ปี พ.ศ. 2565

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. […]

การประชุมชี้แจงและตอบแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่นได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา, ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักประกันคุณภาพได้จัดการประชุมชี้แจงและตอบแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่นได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ […]

VDO บรรยายแนวทางและเทคนิคการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT (งานประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2565 วันที่ 27 ธ.ค. 2564)

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

VDO บรรยายแนวทางและเทคนิคการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT (งานประชุมชี้แจงการประเมิน ITA […]