ประชุมทบทวนการใช้ระบบCHE QA Online ปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ Big Data Virtual Lab

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยได้อยู่ระหว่างการดำเนินการกันประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการบันทึกข้อมูลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน […]

อบรมการใช้ระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ Big Data Virtual Lab

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการกันประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561  และจะต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน […]

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการ : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นในวันระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

สำนักประกันคุณภาพ จึงได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการ : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นในวันระหว่างวันที่ 13 […]

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17 -18 กันยายน 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560