การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

  รายงานผลประเมินฯและผลการประเมินคุณภาพคุณภาพภายใน  
 • ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ประจำปีการศึกษา 2565 มทร. 9 แห่ง
 • ตารางคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
 • ตารางคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (9 คณะ + 1 วิทยาลัย) ปีการศึกษา 2565 2564 และ 2563
 • ตารางคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565
 • เล่มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
  ข้อมูลหลักสูตร 
 • หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2565
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด 

 

 
 • ตารางคำนวณผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร +IPO ปีการศึกษา 2565(Version 7.0)
 • รวมแบบฟอร์มทั้งหมด มคอ.7 และรายงานผู้ตรวจประเมินฯ ปีการศึกษา 2565 (ดาวน์โหลดจาก Google Drive ใช้อีเมล @rmutp.ac.th. )
 • แบบฟอร์ม มคอ.7 (แบบแยกระดับ)
  • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2565  ปริญญาตรี (เกณฑ์ปี 48)
  • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2565  ปริญญาตรี (เกณฑ์ปี 58)
  • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2565  ป.บัณฑิต (เกณฑ์ปี 58)
  • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2565  ปริญญาโท  (เกณฑ์ปี 58)
  • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2565  ปริญญาเอก  (เกณฑ์ปี 58)
 • แบบฟอร์มรายงานผู้ตรวจประเมินฯ(แบบแยกระดับ)
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2565  ปริญญาตรี(เกณฑ์ปี 48)
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2565  ปริญญาตรี(เกณฑ์ปี 58)
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2565 ป.บัณฑิต (เกณฑ์ปี 58)
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2565  ปริญญาโท (เกณฑ์ปี 58)
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2565  ปริญญาเอก (เกณฑ์ปี 58)
 • ตารางคำนวณผลประเมินตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (ภาพรวมทุกหลักสูตรของ 9 คณะ 1 วิทยาลัย)
 • ตารางคำนวณผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ระดับคณะวิชา+IPO ปีการศึกษา 2565
 • แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2565  ระดับคณะ
 • แบบฟอร์มรายงานผู้ตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2565 ระดับคณะ
 • รวมแบบฟอร์มทั้งหมด SAR และรายงานผู้ตรวจประเมินฯ ใน Google Drive (ใช้อีเมล @rmutp.ac.th. ในการใช้งาน โดยเลือกไฟล์คลิกขวากดดาวน์โหลด)
 • รวมแบบฟอร์มทั้งหมดที่ใช้สำหรับการตรวจประเมินฯ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 (SAR/รายงานผู้ตรวจประเมินฯ) แชร์ Google Drive
 • แบบฟอร์ม Improve จากข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2564
 • แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2565  ระดับสถาบัน(ส่วนที่ 3)
 • ตารางคำนวณผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน + IPO ปีการศึกษา 2565
 • แบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 2565
  คำสั่งและประกาศ 
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและคู่มือระบบฐานข้อมูล