การประเมินคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

การประเมินคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

  • แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564
  • เป้าหมายคุณภาพ ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แบบฟอร์มและคู่มือ