การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

 

รวมแบบฟอร์มทั้งหมด มคอ.7 และรายงานผู้ตรวจประเมินฯ ใน Google Drive (ใช้อีเมล @rmutp.ac.th. ในการใช้งาน โดยเลือกไฟล์คลิกขวากดดาวน์โหลด)

แบบฟอร์ม มคอ.7 (แบบแยกระดับ)

แบบฟอร์มรายงานผู้ตรวจประเมินฯ(แบบแยกระดับ)

  คำสั่งและประกาศ 
  รายงานผลประเมินฯและผลการประเมินคุณภาพคุณภาพภายใน 
  • ตารางคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
  • ตารางคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (9 คณะ) ปีการศึกษา 2563
  • ตารางคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (59 หลักสูตร) ปีการศึกษา 2563 (รายตัวชี้วัด)
  • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563
  • เล่มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและคู่มือระบบฐานข้อมูล