การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

  รายงานผลประเมินฯและผลการประเมินคุณภาพคุณภาพภายใน 
  คำสั่งและประกาศ 
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด 
  • แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR และ แบบฟอร์มรายงานผู้ตรวจประเมินฯ CAR
    ประจำปีการศึกษา 2561
 
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและคู่มือระบบฐานข้อมูล