ติดต่อเรา

 สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิตกทม.10300
โทรศัพท์ : 02-665-3763
แฟกซ์ : 02-665-3762
อีเมล : qa@rmutp.ac.th

 ติดต่อหน่วยงานภายใน 
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ

เบอร์โทร 02-665-3777  ต่อ 6067 และ 6399 (เบอร์ตรงภายใน)

งานบริหารทั่วไป

เบอร์โทร 02-665-3777  ต่อ 6067 และ 6605 (เบอร์ตรงภายใน)

งานข้อมูลสารสนเทศและระบบ

เบอร์โทร 02-665-3777  ต่อ 6604 (เบอร์ตรงภายใน)

งานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

เบอร์โทร 02-665-3777 ต่อ 6604, 6606 และ6607 (เบอร์ตรงภายใน)