การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

  ข้อมูลหลักสูตร 

 

 • หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2564
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด 

 

 
 • ตารางคำนวณผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร +IPO ปีการศึกษา 2564(ใหม่)
 • รวมแบบฟอร์มทั้งหมด มคอ.7 และรายงานผู้ตรวจประเมินฯ ใน Google Drive (ใช้อีเมล @rmutp.ac.th. ในการใช้งาน โดยเลือกไฟล์คลิกขวากดดาวน์โหลด)
 • รวมแบบฟอร์มทั้งหมดที่ใช้สำหรับการตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร(ตรี/ป.บัณฑิต/โท/เอก) ปีการศึกษา 2564 (มคอ.7 / รายงานผู้ตรวจประเมินฯ/เกณฑ์48/58) แชร์ Google Drive
 • แบบฟอร์ม มคอ.7 (แบบแยกระดับ)
  • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2564  ปริญญาตรี (เกณฑ์ปี 48)
  • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2564  ปริญญาโท  (เกณฑ์ปี 48)
  • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2564  ปริญญาเอก (เกณฑ์ปี 48)
  • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2564  ปริญญาตรี (เกณฑ์ปี 58)
  • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2564  ป.บัณฑิต (เกณฑ์ปี 58)
  • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2564  ปริญญาโท  (เกณฑ์ปี 58)
  • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2564  ปริญญาเอก  (เกณฑ์ปี 58)
 • แบบฟอร์มรายงานผู้ตรวจประเมินฯ(แบบแยกระดับ)
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2564  ปริญญาตรี(เกณฑ์ปี 48)
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2564  ปริญญาโท (เกณฑ์ปี 48)
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2564  ปริญญาเอก (เกณฑ์ปี 48)
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2564  ปริญญาตรี(เกณฑ์ปี 58)
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2564  ป.บัณฑิต (เกณฑ์ปี 58)
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2564  ปริญญาโท (เกณฑ์ปี 58)
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2564  ปริญญาเอก (เกณฑ์ปี 58)
 • ตารางคำนวณผลประเมินตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 (ภาพรวมทุกหลักสูตรของ 9 คณะ)
 • ตารางคำนวณผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ระดับคณะ+IPO ปีการศึกษา 2564
 • แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564  ระดับคณะ
 • แบบฟอร์มรายงานผู้ตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ
 • รวมแบบฟอร์มทั้งหมด SAR และรายงานผู้ตรวจประเมินฯ ใน Google Drive (ใช้อีเมล @rmutp.ac.th. ในการใช้งาน โดยเลือกไฟล์คลิกขวากดดาวน์โหลด)
 • รวมแบบฟอร์มทั้งหมดที่ใช้สำหรับการตรวจประเมินฯ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 (SAR/รายงานผู้ตรวจประเมินฯ) แชร์ Google Drive
 • แบบฟอร์ม Improve จากข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2563 (25 ต.ค. 64)
 • แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564  ระดับสถาบัน(ส่วนที่ 3)
 • ตารางคำนวณผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน + IPO ปีการศึกษา 2564
 • แบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 2564
  คำสั่งและประกาศ 
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและคู่มือระบบฐานข้อมูล