การประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.รอบสี่

การประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.รอบสี่

 

  • คู่มือกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา
  • คู่มือการประประเมินคุณภาพภายในรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา (สถานศึกษา)