การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

  แบบฟอร์มดาวน์โหลด 
 
 • ตารางคำนวณผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร +IPO ปีการศึกษา 2562(แบบใหม่) (1 พ.ค. 63)
 • ตารางคำนวณผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร +IPO ปีการศึกษา 2562(แบบเก่า) (1 พ.ค. 63)

แบบฟอร์ม มคอ.7

 • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2562  ปริญญาตรี (เกณฑ์ปี 48) (27 ม.ค. 63)
 • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2562  ปริญญาโท  (เกณฑ์ปี 48) (27 ม.ค. 63)
 • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2562  ปริญญาเอก (เกณฑ์ปี 48) (27 ม.ค. 63)
 • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2562  ปริญญาตรี (เกณฑ์ปี 58) (27 ม.ค. 63)
 • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2562  ป.บัณฑิต (เกณฑ์ปี 58) (15 เม.ย. 63)
 • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2562  ปริญญาโท  (เกณฑ์ปี 58) (27 ม.ค. 63)
 • แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2562  ปริญญาเอก  (เกณฑ์ปี 58) (17 ส.ค 63)

แบบฟอร์มรายงานผู้ตรวจประเมินฯ

 • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2562  ปริญญาตรี(เกณฑ์ปี 48) (27 ม.ค. 63)
 • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2562  ปริญญาโท (เกณฑ์ปี 48) (27 ม.ค. 63)
 • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2562  ปริญญาเอก (เกณฑ์ปี 48) (27 ม.ค. 63)
 • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2562  ปริญญาตรี(เกณฑ์ปี 58) (27 ม.ค. 63)
 • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2562  ป.บัณฑิต (เกณฑ์ปี 58) (15 เม.ย. 63)
 • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2562  ปริญญาโท (เกณฑ์ปี 58) (27 ม.ค. 63)
 • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินฯ  ปีการศึกษา 2562  ปริญญาเอก (เกณฑ์ปี 58) (17 ส.ค. 63)
 • ตารางคำนวณผลประเมินตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร (ภาพรวมทุกหลักสูตรของ 9 คณะ) (1 พ.ค. 63)
 • ตารางคำนวณผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ระดับคณะ+IPO ปีการศึกษา 2562 (1 พ.ค. 63)
 • แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2562  ระดับคณะ (27 ม.ค. 63)
 • แบบฟอร์มรายงานผู้ตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ (27 ม.ค. 63)
 • แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2562  ระดับสถาบัน(ส่วนที่ 3) (27 ม.ค. 63)
 • ตารางคำนวณผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน + IPO ปีการศึกษา 2562
 • แบบฟอร์ม Improvement ภาพรวมปีการศึกษา2561 (19 ก.ย. 62)
 • (ไฟล์ Excel) ข้อมูลจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนปีการศึกษา 2562 (เกณฑ์หลักสูตร 2548 และ 2558)
  คำสั่งและประกาศ 
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและคู่มือระบบฐานข้อมูล