อบรมการใช้งานระบบ CHE QA 3D ปีการศึกษา 2558 วันที่ 15-16 กันยายน 2559

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการกันประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 ซึ่งจะต้องมีการบันทึกข้อมูลผลดำเนินการเข้าระบบ CHE QA 3D ของ สกอ. เพื่อการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ดังนั้นเพื่อให้การบันทึกข้อมูลดัวกล่าวถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สำนักประกันคุณภาพจึงได้จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE QA 3D ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 15-16 กันยายน 2559 (ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์พณิชยพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ) ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ภาพถ่ายโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑ์สกอ./สมศ. วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2559

สำนักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑ์สกอ./สมศ. ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ

            เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามที่ สกอ.ได้พัฒนาขึ้น และสามารถทำหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร อันจะนำไปสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มีมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ศรีสมรัก  อินทุจันทร์ยง  ที่มีความรู้ความสามารถ มาเป็นวิทยากรหลักในการอบรมครั้งนี้

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559

ภาพถ่ายโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ.และสมศ. วันที่ 4 มีนาคม 2559

ภาพถ่ายโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ.และสมศ.

วันที่  4  มีนาคม  2559  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร

ภาพถ่ายการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 23-25 กันยายน 2558

ภาพถ่ายการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 23-25 กันยายน 2558
วันที่ 23 กันยายน 2558  อธิการบดีกล่าวเปิด และคณะกรรมการตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมิน ตามตัวบ่งชี้

วันที่ 24 กันยายน 2558 คณะกรรมการตรวจประเมิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะต่างๆ

วันที่ 25 กันยายน 2558 คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปตรวจประเมินทั้งหมด และรายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจา จากนั้นอธิการบดี กล่าวปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557

 

สมศ. จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (The International Conference on Quality Assurance 2015 หรือ ICQA 2015) ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558

สมศ. จะมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (The International Conference on Quality Assurance 2015 หรือ ICQA 2015) ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ในการประชุมฯ ประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการจากวิทยากรชาวไทยและต่างประเทศ รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ “Breaking Barriers Towards a Millennium of Quality : Quality Development, Enhancement, and Framework”
ทั้งนี้ สมศ. ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมเสนอผลงานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมในครั้งนี้ หากมีผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ทิพย์ ชัยพิพัฒน์ โทร 081 56206764 หรือ www.icqa2015.com โดย สมศ. จะเปิดรับลงทะเบียนด้วยระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน เป็นต้นไป…(รายละเอียดลงทะเบียนคลิกที่รูป)

สมศ. จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (The International Conference on Quality Assurance 2015 หรือ ICQA 2015)  14-16 ต.ค.58