ภาพถ่ายการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 23-25 กันยายน 2558

ภาพถ่ายการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 23-25 กันยายน 2558
วันที่ 23 กันยายน 2558  อธิการบดีกล่าวเปิด และคณะกรรมการตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมิน ตามตัวบ่งชี้

วันที่ 24 กันยายน 2558 คณะกรรมการตรวจประเมิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะต่างๆ

วันที่ 25 กันยายน 2558 คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปตรวจประเมินทั้งหมด และรายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจา จากนั้นอธิการบดี กล่าวปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557

 

สมศ. จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (The International Conference on Quality Assurance 2015 หรือ ICQA 2015) ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558

สมศ. จะมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (The International Conference on Quality Assurance 2015 หรือ ICQA 2015) ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ในการประชุมฯ ประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการจากวิทยากรชาวไทยและต่างประเทศ รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ “Breaking Barriers Towards a Millennium of Quality : Quality Development, Enhancement, and Framework”
ทั้งนี้ สมศ. ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมเสนอผลงานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมในครั้งนี้ หากมีผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ทิพย์ ชัยพิพัฒน์ โทร 081 56206764 หรือ www.icqa2015.com โดย สมศ. จะเปิดรับลงทะเบียนด้วยระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน เป็นต้นไป…(รายละเอียดลงทะเบียนคลิกที่รูป)

สมศ. จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (The International Conference on Quality Assurance 2015 หรือ ICQA 2015)  14-16 ต.ค.58

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (11,13-14 มิ.ย. 58)

สำนักประกันคุณภาพได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 : ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ จัดขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง R 203 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ และ ระยะที่ 2 : ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ โดยเชิญ ผศ.สุใจ พรเจิมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และเชิญ รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง วิทยากรกลางจาก สกอ. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นใหม่ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเชื่อมโยงกันการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

  • ระยะที่ 1 : ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ จัดขึ้นในวันที่ 11  มิถุนายน  2558  ณ  ห้อง  R 203  อาคารมงคลอาภา  คณะบริหารธุรกิจ

 

  • ระยะที่  2 : ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14  มิถุนายน  2558  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์

 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้พัฒนาคุณภาพ (8-9 มิ.ย. 58)

สำนักประกันคุณภาพได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดการความรู้พัฒนาคุณภาพ ในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 ณ ผึ้งหวานรีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี โดยเชิญ ผศ.สุใจ พรเจิมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯและเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้ โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพเข้าร่วม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณาจารย์และบุคลากร มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย

 

บันทึกภาพและวีดีโอจัดโครงการ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 19-20 มีนาคม 2558

สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมิน และการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จัดขึ้นใหม่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอก

โดยมีคุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างเมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2558

VDO จัดโครงการ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก