ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนาข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet