ประจำปีการศึกษา 2560

การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

 

ผลการประเมินคุณภาพคุณภาพภายใน

แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR และ แบบฟอร์มรายงานผู้ตรวจประเมินฯ CAR
ประจำปีการศึกษา 2560 

ระดับหลักสูตรระดับคณะระดับสถาบัน

คำสั่งและประกาศ 

คู่มือเกณฑ์การประเมิน สกอ.

คู่มือและแบบฟอร์มใช้บริการฐานข้อมูลระบบ CHE QA 3D