การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2558

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษษ 2558 ครบรอบการดำเนินการแล้ว มหาวิทยาลัยได้มีกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2558  ในวันที่  10-11  พฤศจิกายน  2559 โดยเชิญคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอกและภายใน ผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 ท่าน คือ

1. รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว ประธานคณะกรรมการ
(ที่ปรึกษาประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
2. ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ คณะกรรมการ
(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี)
3. อาจารย์ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี คณะกรรมการ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานประกันคุณภาพ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)
4 ผศ.ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท คณะกรรมการ
 (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร)
5. อาจารย์พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ คณะกรรมการและเลขานุการ
 (อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร)

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2558

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษษ 2558 ครบรอบการดำเนินการแล้ว มหาวิทยาลัยได้มีกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2558  ในวันที่  10-11  พฤศจิกายน  2559 โดยเชิญคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอกและภายใน ผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 ท่าน คือ

1. รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว ประธานคณะกรรมการ
(ที่ปรึกษาประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
2. ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ คณะกรรมการ
(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี)
3. อาจารย์ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี คณะกรรมการ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานประกันคุณภาพ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)
4 ผศ.ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท คณะกรรมการ
 (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร)
5. อาจารย์พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ คณะกรรมการและเลขานุการ
 (อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑ์สกอ./สมศ. วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2559

            สำนักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑ์สกอ./สมศ. ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ

            เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามที่ สกอ.ได้พัฒนาขึ้น และสามารถทำหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร อันจะนำไปสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มีมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ศรีสมรัก  อินทุจันทร์ยง  ที่มีความรู้ความสามารถ มาเป็นวิทยากรหลักในการอบรมครั้งนี้

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างความรู้ ความเข้าใจ/เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./สมศ.

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างความรู้ ความเข้าใจ/เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./สมศ. ระหว่างวันที่  4  มีนาคม  2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  ซึ่งสำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรโดยเฉพาะการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) และเอกสารต่างๆ เพื่อรับการประเมิน
3.เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กำหนดการโครงการ

กำหนดการโครงการฯ 4 มี.ค. 59

 

แผนที่โรงแรมรอยัลริเวอร์

 

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับสถาบัน) มทร.พระนคร ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2558

มหาวิทยาลัยได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2558  ซึ่งจะมีการตรวจการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะต่างๆ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความสามารถด้านประกันคุณภาพ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ กรรมการ
ดร.เอกธิป สุขวารี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย กรรมการและเลขานุการ

ปกSAR