สำนักระบาดวิทยา เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา มทร.พระนคร วันอังคารที่ 20 กันยายน 2557

เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ด้านประกันคุณภาพ กลุ่มพัฒนา นักระบาดวิทยาภาคสนามและมาตรฐานหลักสูตรระบาดวิทยา จากสำนักระบาดวิทยาได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ระบบติดตามข้อมูลและระบบการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ของมทร. พระนคร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

โครงการฯ การจัดการความรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษา(23-24 เม.ย.56)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา มทร.พระนคร วันที่ 20 ธันวาคม 2556

    วันที่  20 ธันวาคม  2556 ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการติดตามข้อมูลและระบบการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา(IQA) ของ มทร. พระนคร

*ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่  จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2556