โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (11,13-14 มิ.ย. 58)

สำนักประกันคุณภาพได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 : ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ จัดขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง R 203 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ และ ระยะที่ 2 : ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ โดยเชิญ ผศ.สุใจ พรเจิมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และเชิญ รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง วิทยากรกลางจาก สกอ. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นใหม่ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเชื่อมโยงกันการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

  • ระยะที่ 1 : ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ จัดขึ้นในวันที่ 11  มิถุนายน  2558  ณ  ห้อง  R 203  อาคารมงคลอาภา  คณะบริหารธุรกิจ

 

  • ระยะที่  2 : ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14  มิถุนายน  2558  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์

 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้พัฒนาคุณภาพ (8-9 มิ.ย. 58)

สำนักประกันคุณภาพได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดการความรู้พัฒนาคุณภาพ ในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 ณ ผึ้งหวานรีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี โดยเชิญ ผศ.สุใจ พรเจิมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯและเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้ โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพเข้าร่วม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณาจารย์และบุคลากร มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย

 

บันทึกภาพและวีดีโอจัดโครงการ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 19-20 มีนาคม 2558

สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมิน และการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จัดขึ้นใหม่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอก

โดยมีคุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างเมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2558

VDO จัดโครงการ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและเครือข่ายศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนด้านการประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 20 ก.พ. 58

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ รศ.เทื้อน ทองแก้ว และคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและเครือข่าย กว่า ๕๐ คนในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ (Strategies Common Data Set) สำหรับการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องกรมหลวง ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีผศ.นิวัตร จารุวาระกุล รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.สุใจ พรเจิมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ จดหมายข่าว เดือน ก.พ. 58

แจ้งข่าวสาร- สมศ.จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2557(8 – 10 ธันวาคม 2557)

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2557  วันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2557
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาจกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่สนใจให้เข้าดูรายละเอียดและสามารถลงทะเบียนได้….คลิกที่รูปภาพ

ICQA2014 (1)