มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและเครือข่ายศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนด้านการประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 20 ก.พ. 58

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ รศ.เทื้อน ทองแก้ว และคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและเครือข่าย กว่า ๕๐ คนในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ (Strategies Common Data Set) สำหรับการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องกรมหลวง ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีผศ.นิวัตร จารุวาระกุล รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.สุใจ พรเจิมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ จดหมายข่าว เดือน ก.พ. 58

แจ้งข่าวสาร- สมศ.จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2557(8 – 10 ธันวาคม 2557)

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2557  วันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2557
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาจกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่สนใจให้เข้าดูรายละเอียดและสามารถลงทะเบียนได้….คลิกที่รูปภาพ

ICQA2014 (1)

สำนักระบาดวิทยา เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา มทร.พระนคร วันอังคารที่ 20 กันยายน 2557

เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ด้านประกันคุณภาพ กลุ่มพัฒนา นักระบาดวิทยาภาคสนามและมาตรฐานหลักสูตรระบาดวิทยา จากสำนักระบาดวิทยาได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ระบบติดตามข้อมูลและระบบการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ของมทร. พระนคร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

โครงการฯ การจัดการความรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษา(23-24 เม.ย.56)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา มทร.พระนคร วันที่ 20 ธันวาคม 2556

    วันที่  20 ธันวาคม  2556 ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการติดตามข้อมูลและระบบการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา(IQA) ของ มทร. พระนคร

*ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่  จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2556