สื่่อความรู้เคลื่อนไหวการประเมินคุณธรรมฯ ITA ปีงบ 2560 (animation)

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำสื่่อความรู้เคลื่อนไหว ITA info Grahpics ประจำปีงบประมาณ 2560 นำเสนอข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

รวมแบบประเมิน/แบบสำรวจ/ข้อมูลประกอบด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

รวมแบบประเมิน/แบบสำรวจ/ข้อมูลประกอบด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560       images (1)

 

หมายเหตุ : เป็นการรวบรวมลิงค์ แบบประเมิน/แบบสำรวจ/ข้อมูลประกอบฯ จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ที่เดียวกัน ซึ่งอาจมีการปรับเปลียนลิงค์ได้

ระดับหลักสูตรระดับคณะ/สถาบัน
 

รวมแบบประเมิน/แบบสำรวจ/ข้อมูลประกอบด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

No.แบบประเมิน/แบบสำรวจ/ข้อมูลตัวบ่งชี้ (ระดับหลักสูตร)หน่วยงานรับผิดชอบ
1 ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และ ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQFกพศ.
2แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิตตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และ ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQFกพศ.
3ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จกพศ.
4สถิตินักศึกษาสำเร็จการศึกษาตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษาสวท.
5ระบบการรับสมัครนักศึกษาตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษาสวท.
6สถิตินักศึกษาใหม่รับเข้าตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษาสวท.
7สถิตินักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษาสวท.
8 FTES ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษาสวท.
9สถิตินักศึกษาออกระหว่างปีตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษาสวท.
10แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQFสวท.
11แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์สวท.
12แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการของมหาวิทยาลัยตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สวส. , กพศ.
 
 

รวมแบบประเมิน/แบบสำรวจ/ข้อมูลประกอบด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560

ลำดับแบบประเมิน/แบบสำรวจ/ข้อมูลตัวบ่งชี้ (ระดับคณะ/สถาบัน)หน่วยงานรับผิดชอบ
1ระบบบริหารงานวิจัยตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สวพ.
2จำนวน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สวพ.
3จำนวนผลงานผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยสวพ.
4ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM)ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบันกนผ.
5ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP)ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบันกนผ.
6ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบันกบ.
7แบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาลตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบันกบ.
8ระบบการบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย(HRM) ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบันกบ.
9 แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบันกบ.
 

 

โครงการอบรมสัมมนาปี 2559

ภาพถ่ายโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ.และสมศ. วันที่ 4 มีนาคม 2559