ประจำปีการศึกษา 2560 (สอศ.)

การประเมินคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์มและคุ่มือ

สื่่อความรู้เคลื่อนไหวการประเมินคุณธรรมฯ ITA ปีงบ 2560 (animation)

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำสื่่อความรู้เคลื่อนไหว ITA info Grahpics ประจำปีงบประมาณ 2560 นำเสนอข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ