อบรมการใช้ระบบ CHE QA 3D ปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ Big Data Virtual Lab

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการกันประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560  และจะต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ […]

อบรมการใช้ระบบ CHE QA 3D ปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ Big Data Virtual Lab

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการกันประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560  และจะต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ […]

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ระยะที่ 2) วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

    สำนักประกันคุณภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อการดำเนินงานปะระกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร […]

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 1 การจัดทำ “มคอ.7 แบบออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศ” ระหว่างวันที่ 7–9 พฤษภาคม 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

สำนักประกันคุณภาพ ราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 1 […]

การประชุมคณะกรรมการเครือยข่าย C-IQA ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ อาคาร 2 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (C-IQA)  ครั้งที่ 3/2560 […]