การประชุมชี้แจงและตอบแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่นได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา, ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักประกันคุณภาพได้จัดการประชุมชี้แจงและตอบแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่นได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ […]

การประเมินคุณภาพการศึกษาอาชีวะ มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา, ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

ประเมินคุณภาพการศึกษาอาชีวะ มทร.พระนคร ผ่านฉลุย (ปีการศึกษา 2563) […]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา, ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา, ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์สัมภาษณ์ […]