มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์สัมภาษณ์ […]

การประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 9 กุภาพันธ์ 2564

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

การประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 […]

ประชุมทบทวนการใช้ระบบCHE QA Online ปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ Big Data Virtual Lab

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยได้อยู่ระหว่างการดำเนินการกันประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการบันทึกข้อมูลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน […]

อบรมการใช้ระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ Big Data Virtual Lab

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการกันประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561  และจะต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน […]