ผู้บริหารและบุคลากร สำนักประกันคุณภาพ

caret-down caret-up caret-left caret-right
นางสาวพัทรียา เห็นกลาง อาจารย์
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ

งานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวเจนจิรา งามมานะ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
งานพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
นางนพรัตน์ เหล่าวัฒนพงษ์ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
งานพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาววาสนา สังข์โพธิ์ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
งานบริหารโครงการฝึกอบรมและส่งเสริม

งานข้อมูลสารสนเทศและระบบ

นายวรวุฒิ บุญกล่ำ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
งานระบบสารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริหารทั่วไป

นางสาวอทัยการณ์ จันเสนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานบุคลากร งานแผนและงบประมาณ KM
นางทิพย์สุคนธ์ ฉวีพิศาล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานสารบรรณและพัสดุ