ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และรายลเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ ปี พ.ศ. 2565