Uncategorized

รายชื่อบุคลากร มทร.พระนคร ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา(สกอ.) ปีการศึกษา 2557

(ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่  3 มีนาคม 2559)


ข้อมูลอ้างอิง : ข้อมูลผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา(Website สกอ.)