การประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.รอบสาม

logoสมศ.

เอกสารรายงาน

  1. เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (ฉบับสมบูรณ์จากสมศ.)
  2. รายงานการประเมินตนเอง(SAR) สมศ.รอบ 3
  3. รายชื่อคณะผู้ตรวจประเมินภายนอก
  4. หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

เอกสารประกอบ

  1. ประกาศ สมศ. เรื่อง รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่ที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  2. สรุปประเด็นคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา

คู่มือ

  1. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554)
  2. คู่มือผู้ประเมินเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2554-2558)

คำสั่ง

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์  กำกับดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูลรายงานตามเป้าหมายคุณภาพ  เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)ตามเกณฑ์ สมศ. รอบสาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ/ติดตาม/ขับเคลื่อนระบบและกลไกและการรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ สมศ.รอบสาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๕