ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

มทร.พระนคร คว้าอันดับ 1 กลุ่มราชมงคล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดย ประเภทสถาบันอุดมศึกษา มทร.พระนคร ได้ค่าคะแนน 92.85 มีผลการประเมินระดับ A (ผ่าน) ซึ่งผลคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และได้รับการจัดอันดับที่ 17  จาก 83 สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในแสดงเจตจำนงสุจริต ทำงานด้วยความซื่อสัตย์  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน อีกทั้งผลประเมินดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะนำไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณถัดไปให้สมบูรณ์ครบถ้วนในทุกมิติอีกด้วย