ประจำปีการศึกษา 2557

logoสกอ.

การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

เอกสารรายงาน

คำสั่งและประกาศ 

แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2557 

แบบฟอร์มรายงายผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

คู่มือเกณฑ์การประเมิน สกอ.