ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนาข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2565

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2565 ผ่านทางระบบออนไลน์ ปีนี้มี ศ.ดร.ประยุทธ อัครฒาลิน เป็นประธานกรรมการ รศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์ กรรมการ ผศ.ดร.กรรณิการ์ ม่วงชู กรรมการ ผศ.ดร.วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ กรรมการและผศ.ดร.อรรถการ สัตยพาณิชย์ กรรมการ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ปรากฎว่า ผลการประเมินฯ เฉลี่ยเท่ากับ 4.54 คะแนน การประเมินคุณภาพระดับดีมาก