แจ้งข่าวสาร- สมศ.จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2557(8 – 10 ธันวาคม 2557)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2557  วันที่ […]

สำนักระบาดวิทยา เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา มทร.พระนคร วันอังคารที่ 20 กันยายน 2557

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ด้านประกันคุณภาพ กลุ่มพัฒนา นักระบาดวิทยาภาคสนามและมาตรฐานหลักสูตรระบาดวิทยา จากสำนักระบาดวิทยาได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ระบบติดตามข้อมูลและระบบการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ของมทร. […]

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา มทร.พระนคร วันที่ 20 ธันวาคม 2556

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

    วันที่  20 ธันวาคม […]