กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

  • ปีการ 2556              

1. สร้างคุณภาพด้วยคนคุณภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง  รับนโยบายอธิการบดี

2. กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (COP) เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา 9 มทร.