ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

VDO บรรยายแนวทางและเทคนิคการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT (งานประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2565 วันที่ 27 ธ.ค. 2564)

VDO บรรยายแนวทางและเทคนิคการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT (งานประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2565 วันที่ 27 ธ.ค. 2564)

*** หากเปิดดูบน Youtube โดยตรงจะสามารถเลือกดูเวลา Time Stamp  ตามหัวข้อ o1-o43 ได้ ***

**** Time Stamp  ตามหัวข้อ o1-o43 ต้องเปิดบน Youtube ****