ประจำปีการศึกษา 2559

การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

ผลการประเมินคุณภาพคุณภาพภายใน

เอกสารรายงาน

ประกาศจาก สกอ.

คำสั่งและประกาศ 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพระดับสถาบัน (23 ธ.ค. 59)
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพระดับคณะ

แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2559 

แบบฟอร์มรายงายผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

 • แบบฟอร์มรายงายผลการตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร
  • ระดับปริญญาตรี
   –  แบบฟอร์มรายงายผลตรวจฯระดับหลักสูตร ปริญญาตรี
   –  รายงานตรวจภาคสนามระดับหลักสูตร(ตรี-โท-เอก)
  • ระดับปริญญาโท
   –  แบบฟอร์มรายงายผลตรวจฯระดับหลักสูตร ปริญญาโท
   –  รายงานตรวจภาคสนามระดับหลักสูตร(ตรี-โท-เอก)ระดับปริญญาเอก
  • ระดับปริญญาเอก
   –  แบบฟอร์มรายงายผลตรวจฯระดับหลักสูตร ปริญญาเอก
   –  รายงานตรวจภาคสนามระดับหลักสูตร(ตรี-โท-เอก)
 • แบบฟอร์มรายงานผู้ตรวจประเมินฯ ระดับคณะ
 • แบบฟอร์มรายงานผู้ตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน

คู่มือเกณฑ์การประเมิน สกอ.