การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2559-2560

ผลการประเมิน

เอกสารประกาศและคำสั่ง

 

แบบฟอร์มและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ฯ ปีงบประมาณ 2560.

1แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based : EBIT รอบที่ 1 (15 ก.พ. 60)

2.  แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based : EBIT รอบที่ 2  (15 ก.พ. 60)

3.  แบบส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (15 ก.พ. 60)

4. แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อบุคลากร (Internal) และผู้รับบริการฯ (External) ปี 2560 (15 ก.พ. 60)

5. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 (15 ก.พ. 60)

6. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ฉบับ มทร.พระนคร
 (27 มี.ค. 60)

                           สื่อความรู้การประเมินคุณธรรมฯ  ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (animation)