Uncategorizedข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร เพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร เพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  <<คลิกลิงค์>>