ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

อบรมการใช้ระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ Big Data Virtual Lab

Posted

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการกันประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561  และจะต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online  ของ สกอ. ต่อไป   สำนักประกันคุณภาพจึงได้จัดอบรมการใช้ระบบCHE QA Online ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องระดับหลักสูตรและระดับคณะในการบันทึกข้อมูลในระบบ  CHE QA Online ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ Big Data Virtual Lab ชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว