ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบฐานข้อมูล การประเมินคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษา (vSAR-RMUTP)

สำนักประกันคุณภาพได้พัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลในการบันทึก/อัพโหลดหลักฐานสำหรับใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การอาชีวศึกษา เพื่อให้สะดวกในการรวบรวม จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลหลักฐานในรูปแบบอนไลน์ อีกทั้งรองรับการตรวจประเมินออนไลน์ ” ระบบฐานข้อมูลการประเมินคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษา “